(028)3.825.8857

Tài liệu tham khảo

Năng suất chất lượng
Đo lường năng suất tại doanh nghiệp
Các công cụ quản lý chất lượng doanh nghiệp
Khởi nghiệp
Kiến thức nền tảng để bắt đầu một startup
Quản trị doanh nghiệp
Mô hình nông nghiệp
Đổi mới sáng tạo
Bổ sung kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
Hướng dẫn sử dụng