(028)3.825.8857
Nhằm phổ biến những kiến thức cơ bản về năng suất chất lượng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đến cộng đồng, Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM và các đối tác liên kết xây dựng chương trình phổ biến kiến thức với các chủ đề thông qua địa chỉ: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn
Nội dung
Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp, quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, pháp luật, các kỹ năng mềm trong quá trình vận hành doanh nghiệp
Đối tượng người xem
Giám đốc doanh nghiệp, cán bộ quản lý chất lượng, năng suất, tài chính, kế toán, thuế; các bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo (startup)
Hình thức phổ biến
Trực tuyến
Kinh phí tham dự chủ đề
Miễn phí