(028)3.825.8857

Tìm hiểu về năng suất

19-07-2021

Đo lường năng suất tại doanh nghiệp được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng năng suất và đưa ra định hướng khắc phục, kiểm soát và cải tiến năng suất. Bạn muốn đo lường năng suất tại doanh nghiệp? Chuyên gia Trịnh Minh Tâm, sẽ giúp bạn có cái nhìn chung về năng suất.

Năng suất là gì?

Hiểu một cách đơn giản, năng suất là thước đo lượng đầu ra được tạo ra dựa trên các yếu tố đầu vào. Quan hệ giữa đầu ra và đầu vào chính là năng suất và được biểu thị bằng công thức:

Năng suất = Đầu ra /Đầu vào

Ví dụ: Năng suất lao động100 sản phẩm/người, tháng; 120 triệu đồng/người, năm

Đầu ra (output): có thể là sản lượng, tổng giá trị sản xuất – kinh doanh - dịch vụ, giá trị gia tăng, doanh thu, lợi nhuận…

Đầu vào (input): có thể là thời gian, lao động, nguyên vật liệu, vốn, thiết bị máy móc, năng lượng, các loại chi phí và các loại lãng phí…

Khái niệm mới về năng suất

Năng suất là một trạng thái tư duy, tìm kiếm sự cải thiện không ngừng, sự khẳng định rằng chúng ta có thể làm cho hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay.

Nó đòi hỏi những nỗ lực không ngừng để thích ứng với các hoạt động kinh tế với những điều kiện luôn thay đổi và việc áp dụng các lý thuyết và phương pháp mới, nó là niềm tin vững chắc về sự tiến bộ của nhân loại (theo UBNS Châu Âu).

Đặc điểm về năng suất

Theo Lê Nin, suy cho cùng, năng suất quyết định vấn đề “ai thắng ai”. Năng suất là thước đo đặc trưng cho phương thức sản xuất (PTSX) của xã hội, trong đó:

PTSX=Lực lượng SX + Quan hệ SX = “Phần Cứng + Phần Mềm”

Lực lượng SX (phần cứng) = Tài nguyên, thiên nhiên, Máy móc, Công cụ, Con người = Vốn + Lao động.

Quan hệ SX (phần mềm) = QH giữa người với người = (QH.Sở hữu + QH.Tổ chức sản xuất+ QH.phân phối) => sinh ra và quyết định các loại quan hệ khác.

LLSX luôn biến đổi trước và vượt trước QHSX => muốn phát triển, trước tiên tiên phải thay đổi QHSX để nó luôn phù hợp LLSX. => NS được quyết định bởi PTSX (phụ thuộc LLSX và QHSX), tức là phụ thuộc vào Vốn + Lao động + Phần mềm (chiếm ngày càng lớn trong kinh tế tri thức) = K + L + Các nhân tố tổng hợp (mềm).

Hiệu suất (Efficiency), hiệu quả (Effectiveness), năng suất

Hiệu suất định hướng vào đầu vào, là làm việc một cách đúng đắn, tiết kiệm, sử dụng tối đa nguồn lực đầu vào để tạo ra đầu ra.

Hiệu quả định hướng vào đầu ra, là làm đúng mọi việc để đạt kết quả đầu ra.

Năng suất = Tối ưu hoá đầu vào + Tối đa hoá đầu ra.

Năng suất = Hiệu suất + Hiệu quả + Phát triển có chất lượng & bền vững + Nâng cao chất lượng sống cho không chỉ cho riêng mình mà cả nhân loại.

Các yếu tố phản ánh năng suất

Mức độ đáp ứng-thoả mãn về: Yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Yêu cầu về giá sản phẩm. Yêu cầu Khách hàng về giao hàng và dịch vụ. Yêu cầu về tài chính của các bên liên quan.

Mức độ đáp ứng về: nhanh, nhiều, tốt, rẻ, an toàn và đạo đức.

Khác nhau giữa năng suất theo cách tiếp cận mới với năng suất truyền thống:

Yếu tố tác động đến năng suất

Bạn muốn tìm hiểu về năng suất tại doanh nghiệp? Tham gia chủ đề ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TẠI DOANH NGHIỆP”.

Chi tiết truy cập: https://phobienkienthuc.doimoisangtao.vn, đây cũng là địa chỉ giới thiệu các chủ đề phổ biến kiến thức trực tuyến và trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các đối tác tổ chức đồng thời là địa chỉ ghi nhận, tổng hợp các nhu cầu phổ biến kiến thức của cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin chi tiết liên hệ: 028.3825.8857 – truyenthong@cesti.gov.vn