Tổng quan các chủ đề

    ** Anh/chị đã xem video nào vui lòng đánh dấu vào mục “Đã xem” để hệ thống có thể giới thiệu các nội dung phù hợp với anh/chị
  • Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Quy trình nộp đơn đăng ký bảo hộ

    Sáng chế được tạo ra nhằm giải quyết một vấn đề xác định thông qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, sáng chế bao gồm một hoặc nhiều giải pháp kỹ thuật tồn tại dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình. Hay nói theo cách hiểu đơn giản, thì sáng chế là một sản phẩm được sáng tạo bởi con người dựa trên việc ứng dụng quy luật của tự nhiên. 

    Còn Giải pháp hữu ích được tạo ra bởi hoạt động lao động sáng tạo của con người, tuyệt nhiên không phải là sản phẩm của tự nhiên hay nói cách khác giải pháp hữu ích là một giải pháp kỹ thuật tồn tại ở dạng sản phẩm hoặc quy trình. Mục đích của Giải pháp hữu ích là cải tiến hoặc bổ sung thêm chức năng cho những sáng chế trước đó thông qua việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Giải pháp hữu ích là giải pháp cải tiến hoặc bổ sung cho các sáng chế đã có từ trước.

    Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế, hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.


Ghi danh (Người xem)